+385 (0)99 2544818

OBAVIJEST O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Aero Studio prepoznaje važnost privatnosti osobnih podataka i primjenjuje visoke standarde za zaštitu osobnih podataka.

Uredba, koju je prihvatila Europska unija, diktira visoke standarde koji određuju kako se vaši podaci prikupljaju i čuvaju te vam omogućava uvid u iste, zahtjev za brisanje te mnogo više od toga.

Sukladno zakonodavstvu i našoj svjesnosti o važnosti tog područja, pripremili smo objašnjenja koja se odnose na zaštitu vaših podataka i prava koja kao vlasnik podataka imate. Molimo vas da objašnjenje u nastavku teksta pažljivo pročitate, prije no što pristanete na prikupljanje ili obradu vaših osobnih podataka

Ova obavijest:

 • opisuje vrstu osobnih podataka koje prikupljamo i primamo,
 • propisuje pravila i postupke koje smo utvrdili za njihovu upotrebu i pohranu,
 • propisuje dijeljenje određenih vrsta osobnih podataka u određenim ograničenim okolnostima,
 • opisuje postupke koje biste trebali slijediti ako imate bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi s vašim osobnim podacima ili našim pravilima i postupcima
 • sadržava kontakte o osobi kojoj se takva pitanja ili zahtjevi trebaju usmjeriti te način na koji komunicirati s tom osobom.

1. DEFINICIJE

U skladu s UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA Opća uredba o zaštiti podataka pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

„osobni podaci“ svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi;

„ispitanik“ pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;

„obrada” znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

„voditelj obrade” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice;

„privola ispitanika“ znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.


2. OPSEG PRIMJENE

Ova pravila odnose se na sve naše goste, klijente, i osobe koje se raspituju o uslugama i robama.

Osobne podataka djeteta ispod dobne granice od 16 godina obrađujemo isključivo u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza.

Pravila se primjenjuju na sve korisnike i vrste obrade jednako, a provodi ih Aero Studio d.o.o..

Aero Studio d.o.o. može angažirati pod-izvršitelje obrade (drugi izvršitelj obrade) za obavljanje specifičnih aktivnosti obrade u svoje ime.

Pod-izvršiteljima je dopušteno obrađivati osobne podatke isključivo u svrhe koje su napomenute u ovoj Obavijesti.


Ova se pravila odnose na sve informacije i zapise, bez obzira na to na koji se način prikupljaju:

 • Elektronička pošta
 • Fizički primjer dokumenta
 • Dokument u elektroničkom obliku
 • Video i audio.

3. KOJE PODATAKE PRIKUPLJAMO I U KOJU SVRHU PRIKUPLJAMO PODATKE

Od Vas prikupljamo:

Osobne podatke pomoću kojih Vas se može identificirati:

 • Ime i prezime
 • Prebivalište/boravište,
 • grad,
 • država Datum rođenja,
 • mjesto rođenja
 • Državljanstvo
 • Vrsta i broj isprave o identitetu.
 • Spol

Ove podatke koristimo:

 • kako bi pružili usluge koje zatražite
 • kako bi ubrzali i olakšali rezervacije
 • kako bi ispunili zakonske obveze prijave i odjave gostiju.

Vaše kontakte:

 • E-mail

Ove podatke koristimo:

 • kako bi Vam slali informacije o smještaju i popratnim sadržajima
 • koristimo ih da bi Vam slali marketinške informacije, promotivne ponude ili ankete o ispitivanju kvalitete.

Financijske podatke:

 • Podaci o kreditnoj kartici
 • Ime i prezime vlasnika kartice

Ove podatke koristimo:

 • Kao garanciju za rezervaciju.

COOKIES


4. GDJE SE PODACI POHRANJUJU

Vaši podaci, u fizičkom ili elektroničkom obliku, pohranjuju se:

 • na adresi Miramarska 15d, Zagreb
 • na serveru pružatelja usluga, u Republici Hrvatskoj.

Za podatke postoji backup na tajnoj lokaciji.


5. PRAVA VAS KAO ISPITANIKA

 • Pravo na pristup osobnim podacima - Imate pravo pristupiti osobnim podacima te od Aero Studio dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na Vas odnose te informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima, vremenu pohrane, o Vašim pravima kao ispitanika
 • Pravo na ispravak i pravo na brisanje - Imate pravo, u bilo kojem trenutku, zahtijevati od Službenika za zaštitu podataka da popravi odnosno dopuni netočne odnosno nepotpune osobne podatke koji su povezani s Vama. Možete zahtijevati uvid u podatke koje je voditelj prikupio o vama, ili momentalno brisanje svojih osobnih podataka.
 • Pravo na ograničenje obrade - Imate pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade koja se odnosi Vaše podatke, ako ta obrada nema zakonsku osnovu Bilo kada imate pravo otkazati danu suglasnost za obradu osobnih podataka. Otkazati možete pravo za određenu svrhu ili za sve svrhe obrade osobnih podataka s kojima ste bili suglasni.
 • Pravo na prenosivost podataka - Imate pravo zahtijevati da vaše osobne podatke koje obrađujemo, proslijedimo drugom voditelju obrade.
 • Pravo na prigovor - Ukoliko uočite da se vaši podaci koriste u svrhe koje nisu navedene u ovoj Obavijesti ili svrha obrade nije zakonski osnovana, možete pismenim putem (elektroničkom poštom) zahtijevati prestanak korištenja vaših podataka u te svrhe.

Vaša prava možete ostvariti pisanim putem na e-mail adresu info@aero-studio.com. Naš Službenik za zaštitu podataka informirati će Vas o tijeku zahtjeva i o razlozima odbijanja zahtjeva najkasnije u roku od 30 dana.


Ukoliko smatrate je Aero Studio d.o.o. povrijedio neko Vaše pravo zajamčeno Općom uredbom imate pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava nadležnom tijelu.


6. KOGA MOŽETE KONTAKTIRATI

U slučaju nejasnoća i dodatnih pitanja možete kontaktirati našeg Službenika za zaštitu osobnih podataka putem e-mail adrese info@aero-studio.com.